Rapporter

På denne side kan du gå på opdagelse i rapporter og artikler om Smart mobilitets arbejde og resultater.

Transportvaneundersøgelser – sådan bliver vi klogere:

Smart mobilitet har gennemført en række transportvaneundersøgelser, dels med henblik på at kunne igangsætte virkningsfulde mobilitetsprojekter på baggrund af den høstede viden fra undersøgelserne, dels med henblik på at kunne evaluere indsatserne i projektet på et overordnet niveau.

Når borgerne bidrager

Smart mobilitet har arbejdet borgerrettet i en række projekter og har fået indsigt i motivation og barrierer i forbindelse med konkrete vanebrud. Det er i virkeligheden her, de rigtigt interessante resultater ligger, for hvordan arbejder vi med ændring af transportvaner blandt helt almindelige mennesker? Ved at finde gode formler for arbejdet med dette kan vi for alvor begynde at reducere trængsel og reducere CO2-udledningen.

Læs mere om metoderne her:

Læs Smart mobilitets afrapporteringer af borgerrettede projekter:

READY – Ressource Efficient cities implementing Advanced smart citY solutions

Smart mobilitet har bidraget med viden til READY-projektet om mobility management. Mobility Management er således – i READY projektets forståelsesramme en vigtig del af at skabe en ressource-effektiv og smart by.

Timer til udarbejdelsen af rapporten er alene støttet af EUs 7. rammeprogram.

Familiens mobilitet

Studieprojektet beskæftiger sig med de aktivitetsfremmende tiltag og kampagner Gåbus og Trafikslangespillet, der blev indført på Malling Skole i april 2015. Formålet er at påvirke transportvaner og mobilitetsmønstre hos forældre ved Malling Skole, ved at ændre deres børns mobilitetspraksis og vaner.

Projektet søger at forstå hvilke faktorer i en families mobilitet, der er bestemmende for en families succes med brugen af Gåbus. Dette er undersøgt gennem litteraturstudie, interviews med forældre på Malling Skole, klasseinterview med børn i indskolingen, samt interview med skoleleder ved Malling Skole og Smart mobilitet.

Digital Bydel

Projektet Digital Bydel er blevet til i et samarbejde imellem Borgerservice, Aarhus Kommune og Alexandra Instituttet. Projektets overordnede fokus har været at undersøge, hvordan kommunen kan informere, involvere og engagere byens borgere ved brug og udfoldelse af ny digital teknologi og datahåndtering i de fysiske arealer, der udgør bydelene. Digital Bydels anden prototype blev udarbejdet i et samarbejde med projekt Smart mobilitet.

Formel M og Fremtidens mobilister

Smart mobilitet har lænet sig op ad arbejdet i Formel M, særligt i forhold til arbejdsområdet “den kommunale arbejdsplads”.  Slutrapporten fra Formel M giver en grundig effektvurdering af Mobility Management initiativer og mobilitetsplanlægning på virksomheder i Danmark.

Smart mobilitet samarbejdede også kortvarigt med projektet “Fremtidens Mobilister” (2014-2016), særligt i forhold til arbejdsområdet “Unge”. Det har imidlertid ikke været muligt at finde afrapportering af dette projekt tilgængeligt på internettet. Projektet blev administreret af Det Økologiske Råd.

Organisering af projektet

Smart mobilitet har været bemandet af en civilingeniør, en landskabsarkitekt og en antropolog i hele projektperioden, hvilket har givet mulighed for at se problemstillingerne fra flere forskellige sider.

Smart mobilitets styregruppe har de senste to år været ledet af mobilitetschef Susanne Krawack, Aarhus Kommune og været bemandet med repræsentanter fra Magistratsafdelingerne for Sundhed & Omsorg og Teknik & Miljø.

Igennem hele projektets levetid har en projektgruppe mødtes cirka en gang om måneden for at diskutere fælles dagsordener og samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder.

Projektgruppen består af medarbejdere fra andre afdelinger i Aarhus Kommune. Projektgruppen har løbende skiftet medlemmer og er på nuværende tidspunkt bemandet af medarbejdere fra klimasekretariatet, Samskab Aarhus, Sundhed & Omsorgs sundhedsstab, Børn & Unge og Center for Innovation i Aarhus.

Som noget meget centralt for Smart mobilitet og for at sikre en høj grad af innovation i projektet, har projektet løbende været støttet af en følgegruppe bestående af eksterne interessenter og fageksperter. Følgegruppen har primært leveret sparring i forhold til afklaring af endeligt arbejdsprogram, afklaring af indhold i cases og delresultater af projektet.