Bylivsindex

Aarhus Kommunes Bylivsindex sætter fokus på de bløde trafikanters adfærd og holdninger til byens rum og forbindelser.

Smart mobilitet i Aarhus Kommune har i efteråret 2016 og igen i efteråret 2017 indsamlet nyttig viden om fodgængere og cyklister igennem projekt ’Bylivsindex’. Bylivsindex 2016 var et mindre pilotprojekt hvor metoden blev afprøvet på tre udvalgte lokaliteter og efterfølgende evalueret og tilrettet.

Formålet er at tage en temperaturmåling på de bløde trafikanter og med den indsamlede data og indsigter kunne bidrage til at kvalificere mobilitetsdebatten og følge op på de målsætninger der i Aarhus er til den gode by i relation til mobilitet.

Der er på tværs af magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune et ønske om at understøtte en by i bevægelse og fremme aktiv og bæredygtig transport. Derfor har vi brug for at blive klogere på netop fodgængerne og cyklisterne. Hvad er deres holdninger til byens fysiske rammer, hvordan oplever de det at være blød trafikant i Aarhus, hvad oplever de som barrierer og motivation for at gå eller cykle i endnu højere grad osv.

Med afsæt i ”Fortællingen om Aarhus” og visioner som ”En god by for alle” samt ”En by i bevægelse” har Smart mobilitet i Center for Byudvikling og Mobilitet, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune igangsat dataindsamlingen til ’Bylivsindex’.

Der er et stort ønske om at sikre god mobilitet for borgere og besøgende i Aarhus. Igennem Bylivsindexet sættes der fokus på, at god mobilitet ikke kun kan måles på rejsetider og antal, men også gennem oplevelser, sanseindtryk, oplevet tryghed, kvaliteten af byrummene og grundlæggende værdier.Stine på Skolebakken

Kort sagt sætter Bylivsindex fokus på, hvad der for borgerne er kvalitet i relation til mobilitet, når de bevæger sig rundt i byen og resultaterne kan bidrage som et supplement til eksisterende datakilder og i arbejdet med forskellige relevante strategier og handlingsplaner.

Bylivsindex har følgende rammesætning og målsætning:

  • Bylivsindex giver mulighed for at få de bløde trafikanters konkrete holdninger til byliv og mobilitet i Aarhus.
  • Bylivsindex giver indsigt i færdsel, anvendelse, adfærd og kvalitet af byrum ved at dokumentere hvem, hvornår, hvordan og hvorfor udvalgte byrum benyttes samt hvordan borgerne vurderer kvaliteten af dem.
  • Bylivsindex bidrager til den demokratiske proces ved at formidle borgernes stemme og holdning til byens politikere
  • Bylivsindex fungerer som et internt arbejdsredskab, der kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af nye planer og i forbindelse med evalueringen af omdannede by- og gaderum.

Læs de to Bylivsindex-rapporter: