Om Smart mobilitet

Forside til film

 

Smart-mobilitet_logo_fra AROS

Om Smart mobilitet
Projekt Smart mobilitet blev igangsat i april 2014, baseret på en erkendelse af, at der er behov for nye måder at anskue og tackle mobilitetsudfordringerne på. Smart mobilitet er et udviklings- og innovationsprojekt med det formål at ændre den trafikale vanetænkning i Aarhus ved hjælp af bløde virkemidler. Smart mobilitet har kortlagt nuværende transportvaner og gennem casearbejde, dedikerede indsatser og i samarbejde med specifikke målgrupper undersøgt, hvordan adfærd og vaner kan ændres.

Smart mobilitet er finansieret af Aarhus Kommunes Innovationspulje, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Din transport – dine valg
trafik-2030-scenarier
Aarhus er under forvandling. Nye bydele bliver født, flere vælger at blive aarhusianere, og antallet af virksomheder stiger støt. Det har mange fordele for vores by. Men antallet af biler og trafik stiger også voldsomt. Derfor bliver vi nødt til at tage vores nuværende transportvaner op til revision. Hvis ikke vi gør noget, vil der blive alvorlig trængsel på vejene og mangel på parkeringspladser, mens miljøet og bylivet i Aarhus vil lide under den tætte trafik. Smart mobilitet læner sig op af ’Fortællingen om Aarhus’, som Aarhus Byråd vedtog som en fælles vision for byen i oktober 2014. Her står blandt andet at:

”…vi vil bevare det gode bymiljø og den sociale sammenhængskraft i vores by. Vi vil stadig være en god by for alle med plads til forskellighed, rum til udfoldelse og åbenhed overfor omverdenen. Vi vil skabe rammer for mobilitet i bredeste forstand og have en by, hvor der er plads til alle og brug for alle.” – www.aarhus.dk

Reducér, konverter og optimér!
Aarhus Kommune satser allerede på fysiske trafikløsninger som anlæg af flere cykelstier, nye vejbaner samt transportalternativer som Letbanen. Men for at kunne løse byens trafikale udfordringer er det væsentligt, at vi ikke glemmer det mentale og adfærdsmæssige aspekt. Det handler dybest set om, at vi tænker alternativt, når vi skal rundt til vores daglige gøremål. Kan jeg vælge en ny måde at transportere mig på, der både giver mig en værdi, og som også bidrager til bedre mobilitet for andre? De fysiske forandringer er ofte langsigtede og forbundet med store investeringer, hvorimod projekt Smart mobilitet arbejder med mindre omkostningstunge løsninger, der hurtigere kan implementeres.

Det overordnede formål med Projekt Smart mobilitet har været at udvikle, afprøve og evaluere forskellige Mobility Management-virkemidlers effekt til at påvirke aarhusianernes transportadfærd i en mere sund og bæredygtig retning samt at indsamle ny viden.

 • Smart mobilitet handler om hvordan, hvor meget og hvornår vi transporterer os.
 • Smart mobilitet sætter mennesket i centrum og bryder vaner.
 • Smart mobilitet er med til at generere byliv og skabe rammerne for den gode by.

Projektets erfaringer og resultater skal anvendes i kommunens fremadrettede arbejde med at reducere trængslen, reducere CO2-udledningen fra transport, reducere og udskyde store investeringer i infrastruktur, fremme borgernes sundhed og skabe en by, hvor der er plads til byens borgere.

Smart mobilitet har arbejdet med at udvikle, afprøve og evaluere virkemidler og metoder til at få borgerne i Aarhus til at gentænke deres transportvaner. De virkemidler og metoder, der er blevet brugt, kan primært defineres som en del af værktøjskassen ’Mobility Management’.

Helt overordnet handler Mobility Management om at reducere antallet af ture, om at konvertere ture fra personbiler til andre mere bæredygtige transportformer, og om at optimere og effektivisere udnyttelsen af forskellige transportmidler og den eksisterende kapacitet i infrastrukturen i stedet for at udbygge kapaciteten.

Værktøjerne til at opnå dette er typisk såkaldte bløde virkemidler som organisering, koordinering, information og kommunikation. Kernen i Mobility Management er et godt kendskab til forskellige målgruppers behov, ønsker, barrierer og potentialer i forhold til at ændre vaner og samtidig få deres hverdagsliv til at hænge sammen. Men vanens magt er stor, og kører man i bilen på arbejde, kan dét at tage cyklen eller offentlig transport virke som et større indgreb i dagligdagens logistik.

Aarhusianerne kommer ikke til at transportere sig anderledes alene på baggrund af projekt Smart mobilitet, men projektet havde som mål at skabe en bevidsthed hos borgerne om nødvendigheden af at tænke i alternative transportmuligheder. Samtidig skal projektet gøre Aarhus Kommune i stand til at igangsætte konkrete initiativer på et oplyst grundlag.

Aarhus Kommune ville med projektet Smart mobilitet arbejde målrettet med fire cases, og dermed fokusere på forskellige målgruppers mobilitet sat i forhold til deres geografiske placering i Aarhus, adgang til forskellige transportformer, alder, livssituation og turtyper. De fire cases har været:

  • Kommunens egne ansatte. Her er der blevet arbejdet specifikt med adressen Kalkværksvej 10 i Aarhus, der huser ca. 250 medarbejdere i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  • Beboerne i et bynært etagebyggeri. Her blev der i første omgang fokuseret på beboerne i bebyggelserne Klostervangen og Vestervang i den nordlige del af Aarhus Midtby. Området blev udvidet til at omfatte Øgadekvarteret med cirka 10.000 indbyggere. Efterfølgende har viden og resultater været brugt i et bredere format som input til en ny mobilitetsplan for midtbyen og cykelhandlingsplan.
  • Beboerne i en forstad. Her er der blevet arbejdet med oplandsbyerne Beder-Malling med cirka 10.000 indbyggere. Langt hovedparten af Smart mobilitets ressourcer har været brugt i dette område, hvilket også kommer til udtryk i dette projektkatalog.
  • Unge studerende. Unge er fremtidens trafikanter. Smart mobilitet har gennemført en transportvaneundersøgelse blandt unge i Aarhus Kommune. Undersøgelsen gav blandt andet viden om, hvornår man som ung i Aarhus køber sin første bil, og hvordan man ser sine mobilitetsvaner i fremtiden.

I alle cases har der været fokus på både gang, cykel, kollektiv transport, samkørsel, delebiler, hjemmearbejde, flextid samt diverse kombinationer heraf. Smart mobilitet har bevidst arbejdet med meget forskellige målgrupper, som alle har haft meget forskellige udfordringer, når det handler om transport. Vi mener, at effektive og skræddersyede indsatser kan skabe banebrydende resultater med konkrete tiltag, der på sigt kan opskaleres til hele kommunens geografi.

Store spørgsmål i hverdagen
Smart mobilitet har skullet udvikle og afprøve nye metoder til at løse kendte problemstillinger på mobilitetsområdet. Trafikken er stigende og flere aarhusianere får bil. Vi ved, at transportsektoren er en af de store bidragsydere til CO2-udledningen, vi ved at inaktivitet er en dårligt for helbredet, og vi ved, at trængsel koster samfundet mange penge dagligt. Hvis vi alle sammen cyklede mere, tog den kollektive trafik, kørte sammen med en nabo eller arbejdede hjemme en gang imellem, så ville vi allerede være kommet langt. Spørgsmålet er: hvorfor gør vi det så ikke bare?

Smart mobilitet har siden projektets start haft fokus på borgerinvolvering og kulturforståelse i arbejdet med transportvaner. Antropologiske metoder og tilgange har været anvendt i mødet med aarhusianerne, da netop den antropologiske metode kan give indsigt i komplekse problemstillinger. Det er der brug for, når man arbejder med menneskers hverdagsliv og transportvaner og gerne vil skabe blivende adfærdsændringer.

Antropologisk metode handler om at aflægge sig forforståelser og antagelser samt at undersøge fænomener og kulturer med åbne spørgsmål og åbent blik. For at forstå aarhusianernes rationaler bag deres transportmiddelvalg har det været vigtigt for Smart mobilitet at få forståelse og indsigt i den enkeltes komplekse hverdag, hvor transport ofte kun spiller en sekundær rolle.

Læs hele Smart mobilitets projektkatalog her.

 

aak-logo

TBBST_logo_gron_RGB

Skriv et svar